University Admission 2021: Grace Period (July 26-30)

University Admission 2021: Grace Period (July 26-30)

University Admission 2021: Grace Period (July 26-30)

Notice
Announcement to the Students who were unable to apply for the University Admission for the academic year 2021/2021 on or before the Closing date (18th June 2021) for submitting Applications

அறிவித்தல் 

பல்கலைக்கழ அனுமதி 2020/2021க்கு முடிவுத்திகதி (18.06.2021)க்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்க தவறிய மாணவர்களுக்கான சலுகை காலம் (Grace Period) ஜுலை மாதம் 26ம் திகதி முதல் ஜுலை மாதம் 30 திகதி வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

University Admission 2021 Grace Period

University Admission 2021 Grace Period (July 26-30)

University Admission 2021: Grace Period

Application MethodOnline
Closing  Date30.07.2021

Also Read : University Handbook 2021 Download PDF
Also Read : University Handbook 2020/2021 Released by UGC

2 Comments on “University Admission 2021: Grace Period (July 26-30)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *