Uva Province Government Vacancies 2021

Uva Province Government Vacancies 2021

Uva Province Government Vacancies 2021

ஊவா மாகாண அரச சேவை ஆணைக்குழுவில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் போட்டிப்பரீட்சைகளுக்கு தகைமையுடையவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

1. தொழில்நுட்ப அதிகாரி (சிவில் / மின்சாரம் / இயந்திரம்)

  • தொழில்நுட்ப அதிகாரி பயிற்சித்தரம் ( 2 வருட பயிற்சிக் காலம்)
  • தொழில்நுட்ப அதிகாரி பயிற்சித் தரம் (1 வருட பயிற்சிக் காலம்)
  • தொழில்நுட்ப அதிகாரி IIIம் வகுப்பு

2. தொழில்நுட்ப அதிகாரி ( அளவு மதிப்பீடுபவர்)

  • தொழில்நுட்ப அதிகாரி பயிற்சித் தரம்)
  • தொழில்நுட்ப அதிகாரி IIIம் வகுப்பு)

3.  படம் வரைபவர் – பயிற்சித் தரம்

4. குடியேற்ற அதிகாரி தரம் III

5. வார்ட் கிளார்க் தரம் III

6. உடல் பிடிப்பாளர் (மசாஜ்) தரம் III

Uva Province Government Vacancies 2021

Tamil Gazette Download
Sinhala Gazette Download
Closing date 18.06.2021
Application form Tamil Sinhala
Technical Officer Download Download
Technical Officer (QS) Download Download
Draftsman Download Download
Colonization Officer Download Download
Ward Clerk Download Download
Massager Download Download

More Vacancies:

One Comment on “Uva Province Government Vacancies 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *